Csillagfürt Öko Óvoda

 

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

 

galériaDokumentumok

Ismerj meg minket!

Egy óvoda ahol,

SZERETETTELJES, ELFOGADÓ ÉS CSALÁDIAS A LÉGKÖR, segítő, bátorító közeg veszi körül a gyermeket.

Egy óvoda ahol,

MINDEN GYEREK SAJÁT RITMUSÁBAN FEDEZHETI FEL ÖNMAGÁT ÉS A KÖRNYEZET CSODÁIT, szabadon választott, önként vállalt tevékenységek által.

Egy óvoda ahol,

NAGY HANGSÚLYT FEKTETÜNK A KÖZÖSSÉGFORMÁLÁSRA ÉS A TÁRSAS KAPCSOLATOK ALAKÍTÁSÁRA, mert napjainkban különösen fontos, hogy megfelelő mintát kapjanak a gyerekek a verbális és non-verbális kommunikáció, együttműködés, konfliktuskezelés lehetséges módjairól.

Egy óvoda ahol,

EGYÜTT LÉLEGZÜNK A TERMÉSZETTEL, nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos viselkedés alakítására, a környezet védelmére, az egészséges életmódra, a szabadban való mozgásra.

Egy óvoda ahol,

PROJEKT MÓDSZERBEN DOLGOZUNK, mert nagy teret ad a gyermeki kezdeményezésnek, lehetőséget biztosít az egyéni igények, tempó, érdeklődés érvényesülésére, az eltérő érettségi, fejlettségi szintnek megfelelő részvételre.

Egy óvoda ahol,

A SZABA MŰVÉSZI ÖNKIFEJEZÉS A MINDENNAPJAINK RÉSZE, ki-ki a személyiségéhez legközelebb álló módon nyilvánulhat meg vizuális, ének-zenei, táncos, mesés, verses alkotásokban.

Egy óvoda ahol,

KREATÍVITÁSRA NEVELÜNK, ÉRTÉK A SOKSZÍNŰSÉG.

Egy óvoda ahol,

A TEVÉKENYSÉGEINKET ÁTHATJA A MESE ÉS A JÁTÉK. A játék kicsiben maga az élet. Elsődleges alapelvünk a szabad játék tiszteletben tartása, a tanulás és munka játékosságának előtérbe helyezése.

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!

Varázslatos udvaron mesés a játék

Itt minden gyerek megtalálja az önfeledt játszáshoz a színteret. Családias a légkör, mintha a saját családjuk kertjében játszana.

Kiskertemben…

Az udvaron van egy kis kertrész, ahol epret termesztünk. A gyerekek megtapasztalhatják a növény fejlődését, alig bírják kivárni, hogy végre megehessék.

 

Homokozók, faházak, bújócskahelyek…

A gyerekek nagyon szeretnek homokozni, itt is szabadon alkothatnak. A kis faházban, pedig kedvükre bújócskázhatnak.

 

Ebéd a szabadban

Főleg nyáron, de máskor is, amikor igazán jó az idő, kint reggelizünk és ebédelünk a szabadban. Ilyenkor még az ételnek is finomabb az íze!

Szülinapok

Meg szoktuk ünnepelni kis lakóink szülinapjait, ilyenkor az ünnepeltre fókuszálunk, az ő kis kívánságait teljesítjük a nap folyamán.

Csoportszoba

A csoportszobában található az étkezőrész, itt nem csak étkezések vannak, hanem kézműves tevékenységek is: rajzolás, gyurmázás, festés, szővés.

Pedagógiánk

Nevelésünk célja elsősorban az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség természetes úton történő kibontakozásának segítése. Figyelembe vesszük az életkori és egyéni sajátosságokat és támaszkodunk a belső ösztönző erőkre, a gyermek aktivitására.

Célunk egy olyan nevelési folyamat megszervezése és feltételeinek biztosítása, amelyben minden résztvevő saját érdeklődése, ritmusa alapján, szabadon választott, önként vállalt tevékenységek, saját tapasztalatok, és felfedezések által ismerheti meg önmagát és környezetét. Törekszünk rá, hogy fenntartsuk a gyermekekben azt az egységélményt, amely ilyenkor még elevenen él bennük: az egység élményét a természeti világgal. Ennek feltétele a természetben töltött minőségi idő, az élővilággal találkozás révén a közvetlen tapasztalatszerzés, a pozitív érzelmi viszonyulás kialakítása. Szeretnénk, hogy gyermekeink derűs, boldog, nyitott gyerekként fedezzék fel a körülöttük lévő világ csodáit, érzékenyek legyenek az őket körül vevő emberek, állatok, növények, a természeti és kulturális környezet jelenségeire és változásaira.
Bizalommal és érdeklődéssel forduljanak a közösség és a külvilág eseményei felé. A környezettel kapcsolatos látásmód, viselkedéskultúra és értékrendszer kialakítása szempontjából az óvodáskor ideális és fontos szakasza az ember életének. Természetbarát felnőtt csak természetbarát környezetben nevelődhet. Megmutatjuk, hogyan tudjuk észlelni a természeti folyamatokat: a kapcsolatokat, kölcsönhatásokat, a rendszert, hogyan válhatunk annak tudatosan gondolkodó, felelősséget vállaló tagjaivá.

Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségformálásra, a társas kapcsolatok alakítására. Napjainkban különösen jelentős, hogy megfelelő mintát kapjanak a gyerekek a verbális és non-verbális kommunikáció, az együttműködés, a konfliktuskezelés lehetséges módjairól.
A csoportélet hagyományai (beszélgető-kör, élet-könyv, születésnapok, stb.), a néphagyományok (Mihály-napi vásár, Márton-nap, stb.) és a környezeti élet, jeles napjai (Föld napja, Madarak, Fák napja stb.) mind hozzájárulnak a közösség összekovácsolásához.

Lényeges elem az egymás iránti elfogadás és tisztelet. Beletartozik a másik elmélyült tevékenységének tiszteletben tartása, a szabad önkifejezés lehetőségei- vizuális (festések szivaccsal, ujjal, fogkefével, golyóval, mintázások stb.), verbális (mesekitalálás, versköltés, élménybeszámoló stb.), zenei (ritmushangszerek, „koncertek”, spontán éneklés stb.) és mozgásos (szabad tánc, szabad mozgás énekre, zenére, akadálypályák stb.) formában. Szeretnénk, hogy legyenek nyitottak, befogadóak egymás alkotásai iránt.

A gyermekek elmélyülését, kíváncsiságuk kielégítésének lehetőségét biztosítja a projekt-módszer, melyben dolgozunk. Nagy teret kaphat a gyermeki kezdeményezés, hiszen a projekt feldolgozásában egy téma köré építünk tevékenységeket, melyek önként vállalt cselekvésben történnek. Lehetőséget biztosít a gyerekek eltérő fejlettségi, érettségi szintjének megfelelő részvételre, az egyéni igények, érdeklődés, tempó érvényesülésére. A pedagógustól ez nagyfokú tudatosságot, rugalmasságot, problémaérzékenységet és felkészültséget kíván.

Minden napjainkban nagy szerepet kap a mozgás. A gyermek számára alapvető jelentőségű, nemcsak a komfortérzetéhez, az egészséges életmód kialakításában, hanem az idegrendszer fejlődésében is szerepet játszik. A mozgásfejlesztés részben irányított, részben -eszközök, ötletek biztosítása által- spontán formában valósul meg a szabad levegőn, illetve a tornaszobában.
Fejlesztjük általa az állóképességet, helyes tartás kialakulását, testsémát, kinesztetikus érzékelést, egyensúlyérzéket, limbikus-rendszert, térészlelést, térirányok ismeretét, keresztcsatornák, híd érését stb. Használunk hozzá a teremben: bordásfalat, billenőpallót, domború korongokat, lépegetőt, labdákat, babzsákokat, szalagokat, köteleket, tölcsért, zsámolyt, stb. Az udvaron: futóbiciklit, rollert, köteleket, labdákat, deszkákat, farönköket, karikákat, stb.

Ezt a sokféle tevékenységet azonban mindenkoron áthatja a játék és a mese. A játék a 3-7 éves korú gyermek „lélek-megnyilvánulása”. A fizikai, szellemi, szociális fejlődés előfeltétele, mely egyensúlyt teremt önmaga és a környezet között. Emberalakító, komplex tevékenység, mely lehetőséget biztosít, hogy kockázat nélkül kipróbálhassa önmagát olyan helyzetekben, amelyeket életkoránál és lehetőségeinél fogva még nem tehetne meg. Mindennapjaink része a szerep-, báb-, konstruáló, fantázia, szabály, érzékelőjátékok.
A játék kicsiben maga az élet. Ezért elsődleges alapelvünk a szabad játék tiszteletben tartása, illetve a tanulás és a munka játékosságának szem előtt tartása. Az óvodás korú gyermek számára még minden lehet játék, főleg, ha azt a fantáziánk, a mese világa átszínezi, a leghétköznapibb dolog is élő csodává válhat.

Szeretnénk, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzánk. Igyekszünk megerősíteni a szülőket szülői szerepük vállalásában. Valódi partnerkapcsolat kialakítására törekszünk, hogy megvalósuljon az együttnevelés. A partnerkapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet, elfogadás és bizalom.

Szervezünk kirándulásokat, őszi-tavaszi kerti munkákat, játék-készítéseket, komposztáló-, vesszőkunyhó- építést, illatspirál készítést, ünnepek együtt töltését és egyéb programokat, amik bepillantást engednek a mindennapjainkba.
A szülők kapcsolódhatnak az ökológiai fenntarthatóságért végzett tevékenységeinkhez is, ha van kedvük:
– egészséges életmód alakításával, mozgással
– egészséges táplálkozással
– tudatos vásárlói attitűd alakításával
– szelektív hulladékgyűjtéssel
– újrahasznosítással (komposztálás, esővízgyűjtés, barkácsolás stb.)
– kertpedagógia megismerésével (ültetés, gyógy-és fűszernövény kert, lepkelegelő, bogárkuckó stb.)
– erdőpedagógia megtapasztalásával (kirándulás, erdő kincsei, rovar-vizsgáló, „hangya útja” stb.)
– madárbarát kert kialakítása (etetők, itatók, odúk stb.)
– meglévő energiaforrásokkal való takarékoskodás (víz, villany stb.)
– megújuló energiaforrásokkal való ismerkedés (szélkerék, víz ereje, nap ereje stb.)

Mindennek megvalósítása olyan pedagógusokat, munkatársakat kíván, akik maguk is azonosulnak a környezettudatosság értékrendjével. Feladatuk egy segítő és támogató élettér, egy kiegyensúlyozott, szeretetteljes, elfogadó, nyitott, családias légkör kialakítása. A gyermek alapvető igénye a biztonság. Az óvodáskorú gyermek érzelemvezérelt. A megfelelő érzelmi biztonság elengedhetetlen feltétele a személyiség kibontakoztatásának, a befogadó képes állapot létrejöttének. Ez a szeretetteli, bátorító közeg az előfeltétele az önállóságra nevelésnek is, amelyre a gyereknek egyre nagyobb igénye van. Az önkiszolgáló, a közösségért végzett a kerti és egyéb munka jellegű tevékenységek a gyermek számára játéknak tűnnek, ám közben új tapasztalatokat szerez saját magáról, képességeiről és környezetéről. Megerősödik benne az érzés, hogy a közösség fontos tagja és az ő jelenléte is hozzájárul mindannyiunk jól-létéhez.

„Lásd meg gyermekedben a szellemi ajándékot.
Adj neki biztonságot és szeretetet.
Hidd el neki a törpét és a tündért,
Rossz szóval, gondolattal ne vétkezz ellene.”

(Dr. Kokas Klára)

logo